Statuten

Statuten

VLAAMSE WIJNGILDE vzw

STATUTEN

TITEL 1 NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR ARTIKEL 1

Op 12 november 1971 is een vereniging zonder winstoogmerk gesticht onder de benaming “Vlaamse Wijngilde”. De vereniging heeft de rechtsvorm van “vereniging zonder winstgevend doel”.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Affligem, JB Callebautstraat 87.
De raad van bestuur kan de zetel wijzigen binnen de grenzen van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

ARTIKEL 3

In deze statuten wordt verstaan onder:
Vereniging vzw Vlaamse Wijngilde
Commanderij gewestelijke of plaatselijke afdeling zonder eigen rechtspersoonlijkheid die erkend is door de vzw Vlaamse Wijngilde.
Lid natuurlijk persoon die deel uitmaakt van een commanderij die erkend is door de vzw Vlaamse Wijngilde en voor wie de nationale bijdrage betaald is.
Werkend lid lid dat door zijn commanderij aangewezen is om met stemrecht deel uit te maken van de algemene vergadering van de vereniging.
Bestuurder werkend lid, vertegenwoordiger van zijn commanderij, verkozen door de algemene vergadering om deel uit te maken van de raad van bestuur van de vereniging.
Lid van het nationaal comité lid verkozen door de raad van bestuur als lid van het nationaal comité (voorzitter, ondervoorzitters, secretaris, penningmeester, wijnmeester, verantwoordelijke public relations en communicatieverantwoordelijke).
Voorzitter voorzitter van het nationaal comité, tegelijk de voorzitter van de vereniging.
Gildejaar werkjaar van de vereniging dat start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar.
Juridische & geschillencommissie speciale commissie belast met juridisch advies (o.m. het formuleren van aanpassingen aan de statuten of het huishoudelijk reglement) en tussenkomsten in geschillen. Haar werking is omschreven in het huishoudelijk reglement.
Communicatiecommissie: speciale commissie belast met het optimaliseren van de communicatie en van de communicatiekanalen. Het huishoudelijk reglement bepaalt haar werking.
Werkgroep Wijnmeesters: speciale commissie, belast met het optimaliseren van de begeleiding van en door de wijnmeesters. Het huishoudelijk reglement bepaalt haar werking.
Boekjaar jaar dat start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. De einddatum is ook de datum voor afsluiting van de rekeningen van de vereniging.

ARTIKEL 4

De vereniging heeft drie essentiële doelstellingen:
a. het aanbieden van een wijnpraktijkforum met een educatieve opdracht;
b. het naar buiten brengen van een uniform en wervend imago voor elke wijnliefhebber;
c. het creëren van een ernstig en tegelijk ontspannen kader voor bovenstaande doelstellingen.

Door middel van lidgelden, toelagen, bijdragen en schenkingen, organiseert ze of werkt ze mee aan onder meer:

1. wijnproeverijen op lokaal en nationaal vlak;
2. nationale activiteiten ter bevordering van de contacten tussen de leden;
3. vormingsprojecten;
4. nuttige wijninformatie voor leden en andere wijnliefhebbers via magazines, een website of andere kanalen; 5. introducties bij verenigingen in andere landen;
6. introducties bij het bezoeken van wijnhuizen en wijnbouwers;
7. voorlichtingen waarschuwingen voor misbruiken in de wijnsector;
8. een jaarlijks kapittel en banket;
9. geleide bezoeken aan wijnstreken en wijnkelders;
10. de toekenning van eretekens en graden in de wijnkennis.

De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, zoals gebouwen, installaties en accommodaties verwerven, huren of anderszins in gebruik nemen, wijnverzamelingen aanleggen, voordrachten en lezingen organiseren of eraan deelnemen, aan andere organisaties deelnemen, boeken tijdschriften en andere publicaties uitgeven of laten uitgeven, en in het algemeen de verspreiding en verwerking bevorderen van nuttige informatie over wijnen in de meest ruime zin van het woord.

De vereniging kan haar medewerking verlenen aan of belang stellen in elk project, elke vennootschap of elke vereniging met een gelijkaardig doel als het hare.

ARTIKEL 5

De vereniging is neutraal, zowel politiek als levensbeschouwelijk.
De voertaal van de vereniging is het Nederlands.
De vereniging stelt zich bij het realiseren van haar doel commercieel terughoudend op, zoals uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden door de algemene vergadering.

TITEL 2 ORGANISATIE

Hoofdstuk 1 Lidmaatschap en commanderijen

ARTIKEL 7

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar mag nooit minder dan drie bedragen.

ARTIKEL 8

De vereniging is regionaal gestructureerd en erkent, als overkoepelend orgaan gewestelijke of plaatselijke wijnafdelingen als commanderij.
Deze commanderijen zijn ondergeschikt aan de vereniging en worden niet opgericht als rechtspersoon.

ARTIKEL 9

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor een commanderij te erkennen of uit te sluiten en akte te nemen van de uittreding van een commanderij.
Een commanderij kan maar erkend worden als ze minimum twintig leden telt.

Als op de jaarlijkse algemene vergadering blijkt dat een commanderij niet langer beschikt over het minimum van twintig leden,

 • wordt die commanderij geacht uit de vereniging te treden;
 • worden de werkende leden van die commanderij van rechtswege als ontslagnemend beschouwd en beschikken zij niet langer over stemrecht op de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan eenmalig, op verzoek van de betrokken commanderij en met een tweederde meerderheid van de stemmen een afwijking toestaan van deze bepaling. Deze afwijking geldt enkel voor het lopende gildejaar.

ARTIKEL 10

Iedere commanderij kiest zijn eigen bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een wijnmeester. Cumulatie van twee mandaten is toegelaten binnen eenzelfde commanderij.

Een commanderij kan andere functies die nuttig zijn voor haar goede werking in haar bestuur opnemen. De titularissen van die functies gelden voor de vereniging als bestuurslid van de commanderij zonder specificatie van de functie.

ARTIKEL 11

Elke commanderij bepaalt autonoom haar werking met inachtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Als een commanderij de doelstellingen en basisregels vermeld in de artikelen 4 en 5 niet naleeft, kan de algemene vergadering die commanderij uitsluiten.

Als een commanderij andere voorschriften van de statuten of het huishoudelijk reglement dan vermeld in de artikelen 4 en artikel 5 niet naleeft, kan de raad van bestuur dat sanctioneren overeenkomstig de bepalingen daarover in huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 12

Elke commanderij organiseert, al dan niet in samenwerking met andere commanderijen of met organisaties met gelijkaardige doelstellingen, minstens vijf proefevenementen per gildejaar die, buiten het lidgeld, gratis zijn voor haar leden.

ARTIKEL 13

De aanneming van nieuwe leden behoort tot de bevoegdheid van het bestuur van de betrokken commanderij. Een lidmaatschap is geldig voor één persoon en kan niet aan andere personen worden overgedragen.

ARTIKEL 14

Vanaf zijn toetreding betaalt een lid elk gildejaar een lidgeld aan de commanderij, dat door de commanderij verworven blijft na de betaling.
Het lidgeld bedraagt maximum 250 euro.
Dit bedrag wordt jaarlijks, en voor het eerst in 2003, bij het begin van het gildejaar aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de

formule:

Bedrag x indexcijfer augustus jaar X
_______________________
Indexcijfer augustus jaar X-1

Het huishoudelijk reglement omschrijft nader het begrip indexcijfer van de consumptieprijzen.
De commanderijen dragen jaarlijks een deel van het lidgeld af aan de vereniging.
De algemene vergadering legt jaarlijks op voorstel van de raad van bestuur de grootte van deze afdracht vast. Het huishoudelijk reglement omschrijft de uiterste datum voor betaling en de bestemming van die bijdrage.

ARTIKEL 15

Door het betalen van zijn lidgeld erkent ieder lid de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en het huishoudelijk reglement van de commanderij te kennen en te zullen eerbiedigen.

ARTIKEL 16

Het lidmaatschap eindigt door ontslag, overlijden, het niet-betalen van het lidgeld of uitsluiting.
Een lid kan enkel worden uitgesloten door de algemene vergadering met een meerderheid van tweederde van de stemmen, op voorstel van de commanderij waartoe het lid behoort of op voorstel van het nationaal comité. Leden die ontslag nemen of uitgesloten worden en erfgenamen van overleden leden hebben geen recht op bezittingen van de vereniging.
Zij kunnen geen opgave of overlegging van de rekeningen, (ver)plaatsing van zegels, of een inventaris vorderen.

Hoofdstuk 2 Algemene vergadering

ARTIKEL 17

De algemene vergadering is samengesteld uit de werkende leden.
Elke commanderij wijst jaarlijks twee leden aan als werkend lid. Dat aantal wordt verhoogd:

tot drie indien de commanderij meer dan vijftig leden telt;
tot vier indien de commanderij meer dan honderd leden telt;
tot vijf indien de commanderij meer dan honderdvijftig leden telt.

De jaarlijkse telling van het aantal leden en de wijze waarop de werkende leden worden aangewezen, worden verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging.

Ze is bevoegd voor:

 1. wijziging van de statuten;
 2. benoeming en afzetting van de bestuurders;
 3. goedkeuring van de begrotingen en rekeningen;
 4. vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 5. uitsluiting van leden zoals bepaald in artikel 16;
 6. erkenning, uittreding of uitsluiting van de commanderijen, op voorstel van de raad van bestuur;
 7. bestemming van het vermogen in geval van ontbinding, volgens artikel 36;
 8. jaarlijkse benoeming van twee verificateurs die de juistheid van de financiële verrichtingen controleren en verslag uitbrengen van hun bevindingen;
 9. kwijting aan bestuurders en verificateurs;
 10. goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de vereniging

Daarenboven kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, aan leden die uitzonderlijke diensten bewezen hebben aan de vereniging een eretitel toekennen, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 18

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden bij het begin van elk gildejaar, maar zeker voor 1 januari. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden als ten minste een vijfde van de werkende leden daar schriftelijk om verzoekt of als het nationaal comité dat vraagt.

ARTIKEL 19

De algemene vergadering wordt schriftelijk en ondertekend bijeengeroepen door de voorzitter, de secretaris of twee bestuurders, met vermelding van de agenda, tenminste acht werkdagen voor de vergadering.
Alleen de punten vermeld in de agenda mogen behandeld worden.

ARTIKEL 20

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of, bij ontstentenis, door een ondervoorzitter van de vereniging.
Bij afwezigheid van deze leden van het nationaal comité duidt de algemene vergadering een voorzitter aan. De voorzitter wijst de secretaris aan.

ARTIKEL 21

Een werkend lid heeft het recht persoonlijk deel te nemen aan de vergaderingen of zich bij volmacht te laten vervangen door een ander werkend lid, of een niet-werkend lid van zijn commanderij.
Een gevolmachtigde mag over maximum één volmacht beschikken.

De totstandkoming en de vormvereisten van de volmacht worden geregeld door het huishoudelijk reglement.
De algemene vergadering staat open voor alle leden, tenzij ze met een gewone meerderheid besluit te vergaderen met gesloten deuren.
De leden, indien toegelaten, mogen niet aan de debatten deelnemen en hebben geen stemrecht.

ARTIKEL 22

De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige werkende leden. Ze beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit, beslissend. In afwijking van het voorgaande lid worden beslissingen over de wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid, de uitsluiting van een commanderij of de vrijwillige ontbinding van de vereniging slechts genomen mits aanwezigheid van een stemgerechtigd deelnemersaantal gelijk aan of groter dan tweederde van het totaal aantal werkende leden. Beslissingen worden dan genomen met een tweederde

meerderheid van die aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
Indien het deelnemersaantal bedoeld in voorgaand lid niet bereikt is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Die beslist ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

ARTIKEL 23

De beslissingen van de algemene vergadering worden genoteerd in een proces-verbaal dat wordt ingeschreven in een bijzonder register en wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door de werkende leden die het vragen.
De leden die erom verzoeken mogen dit register inzien op de zetel van de vereniging, zonder het mee te nemen. Uittreksels uit het register worden ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Elk lid en elke derde die zijn wettig belang doet blijken, kan een uittreksel uit het register vragen.

Hoofdstuk 3 Raad van bestuur

ARTIKEL 24

De vereniging wordt geleid door de raad van bestuur.
Elke commanderij moet door ten minste één bestuurder, een door de commanderij aangewezen werkend lid, vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur. Dit aantal wordt verhoogd tot twee indien de commanderij meer dan 75 leden telt; tot drie indien de commanderij meer dan 150 leden telt.

Een nieuwe commanderij stelt zichzelf aan de raad van bestuur voor en draagt haar werkende leden en bestuurders voor. De raad van bestuur aanvaardt de commanderij bij gewone meerderheid van stemmen en legt deze beslissing voor aan de algemene vergadering, die ze kan bekrachtigen met eveneens een gewone meerderheid van stemmen. De werkende leden en de bestuurders van de aldus aanvaarde commanderij treden onmiddellijk in functie.

Elke commanderij moet minstens evenveel werkende leden voor verkiezing in de raad van bestuur voordragen als ze in die raad vertegenwoordigers heeft.
Op voordracht van de commanderijen verkiest de algemene vergadering de bestuurders onder de werkende leden bij geheime stemming, voor de duur van drie kalenderjaren en volgens de procedure die bepaald is in het huishoudelijk reglement.

Als een bestuurder tijdens zijn mandaat overlijdt, ontslag neemt of door de algemene vergadering afgezet wordt, kunnen de overige bestuurders hem op voordracht van zijn commanderij vervangen door een ander werkend lid van zijn commanderij voor de tijd dat het mandaat nog duurt.

ARTIKEL 25

Wijnhandelaars, handelsreizigers in wijnen en dranken en personen met rechtstreeks of onrechtstreeks belang in de wijnhandel mogen niet meer dan een derde van het aantal leden van de raad van bestuur uitmaken.
Op de lijst van de werkende leden wordt jaarlijks aangegeven of het werkend lid rechtstreeks of onrechtstreeks met wijnhandel te maken heeft.

ARTIKEL 26

De bestuurders gaan uit hoofde van hun mandaat geen enkele persoonlijke verbintenis aan. De leden van de raad van bestuur vervullen hun mandaat kosteloos.

ARTIKEL 27

De raad van bestuur is bevoegd voor het bestuur van de vereniging in de ruimste zin. Tot zijn bevoegdheid behoort alles behalve datgene wat de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering voorbehouden.

Zo kan de raad van bestuur:

 • betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift geven of eisen;
 • bankrekeningen openen en vereffenen;
 • roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, verpanden, in hypotheek geven, huren of verhuren; private of officiële subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen;
 • schenkingen aanvaarden;
 • contracten, verkopen en overeenkomsten aannemen en sluiten;
 • zakelijke rechten of verbintenissen verwezenlijken en afstaan;
 • handlichting geven, voor of na betaling van hypothecaire inschrijvingen, beslagnemingen, voorrechten en pandrechten;
 • in rechte optreden als aanlegger of verweerder voor rechtbanken.

Deze opsomming is niet beperkend.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personeelsleden van de vereniging en bepaalt hun bevoegdheid, hun bezoldiging of hun toekomstige vergoedingen.
De raad van bestuur kan in zijn schoot speciale commissies oprichten zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 28

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter van de vereniging of van twee bestuurders. Hij vergadert minstens tweemaal in een gildejaar.
De uitnodiging vermeldt de agenda. Onderwerpen buiten deze agenda mogen slechts besproken worden als de volledige vergadering daarmee instemt.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of, bij ontstentenis, door een ondervoorzitter van de vereniging. Bij afwezigheid van deze leden van het nationaal comité wijst de raad van bestuur een voorzitter van de vergadering aan. De voorzitter wijst de secretaris aan.

ARTIKEL 29

Elke bestuurder kan persoonlijk deelnemen aan de vergaderingen of zich bij volmacht laten vervangen door een andere bestuurder, of door een ander werkend lid van zijn commanderij.
Een gevolmachtigde mag over maximum één volmacht beschikken.

De totstandkoming en de vormvereisten van de volmacht worden geregeld door het huishoudelijk reglement.
Op de raad van bestuur mogen ook werkende leden die geen bestuurder zijn, aanwezig zijn, tenzij de raad van bestuur met gewone meerderheid beslist met gesloten deuren te vergaderen.
De werkende leden die geen bestuurder zijn, mogen niet aan de debatten deelnemen en hebben geen stemrecht.

ARTIKEL 30

De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de raad voorzit, beslissend.

ARTIKEL 31

De beslissingen van de raad van bestuur worden genoteerd in een proces-verbaal dat wordt ingeschreven in een register en ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris.

Hoofdstuk 4 Nationaal comité

ARTIKEL 32

De raad van bestuur kiest driejaarlijks onder de leden, volgens een procedure vastgelegd in het huishoudelijk reglement, een nationaal comité dat bestaat uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester, een wijnmeester, een verantwoordelijke voor de public relations en een communicatieverantwoordelijke.
Elk lid dat op het ogenblik van de verkiezingen de leeftijd van 75 jaar niet heeft bereikt, kan zich kandidaat stellen voor een functie binnen het nationaal comité. De verkiezing geldt voor een periode van drie gildejaren.

De leden van het nationaal comité kunnen maximum vier opeenvolgende mandaten uitoefenen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met de mandaten uitgeoefend tot en met het gildejaar 2002-2003.
De algemene vergadering kan van de bepalingen over de leeftijd en het aantal opeenvolgende mandaten afwijken met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Deze afwijking wordt per persoon beslist en kan per persoon slechts eenmaal worden toegestaan.

Het mandaat als lid van het nationaal comité eindigt bij overlijden, ontslag, het bereiken van het maximum aantal opeenvolgende mandaten of afzetting door de raad van bestuur.
Indien tussentijds een einde komt aan een mandaat, kan een nieuw lid van het nationaal comité verkozen worden op de eerstvolgende raad van bestuur met een mandaat dat loopt tot de eerstvolgende verkiezingen.

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een ondervoorzitter zijn functies waar. De leden van het nationaal comité gaan uit hoofde van hun mandaat geen enkele persoonlijke verbintenis aan. Ze vervullen hun mandaat kosteloos.

ARTIKEL 33

Het nationaal comité, hiertoe gemachtigd door de raad van bestuur, vertegenwoordigt de vereniging bij gerechtelijke of buitengerechtelijke handelingen.

ARTIKEL 34

Het nationaal comité:

 • voert de beslissingen van de raad van bestuur uit;
 • behartigt de lopende zaken;
 • behandelt de dagelijkse briefwisseling;
 • gaat namens de vereniging door middel van hun handtekeningen verbintenissen aan in zaken van dagelijks bestuur, in het bijzonder financiële verrichtingen;
 • organiseert de nationale wijnmanifestaties en houdt het jaarlijkse banket en kapittel;
 • organiseert en coördineert het toekennen van graden en titels aan leden van de vereniging en van eregraden en eretitels aan niet-leden van de vereniging, zowel op nationaal als op lokaal vlak;
 • organiseert de geschillenbehandeling.

In geval van een geschil tussen commanderijen en leden of tussen commanderijen onderling kan een lid van het nationaal comité bemiddelen. Bij blijvend geschil kan, met het akkoord van de partijen, de geschillencommissie een beslissing nemen. Als de partijen de tussenkomst van de geschillencommissie niet aanvaarden of weigeren haar beslissing uit te voeren, dan legt het nationaal comité de beslissing voor aan de raad van bestuur. Het huishoudelijk reglement bepaalt de samenstelling van de geschillencommissie.

TITEL 3 BEGROTING EN REKENINGEN

ARTIKEL 35

Ieder boekjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.
De rekeningen van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar worden overgelegd aan de raad van bestuur die ze ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering.

TITEL 4 ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 36

In geval van vrijwillige ontbinding wijst de algemene vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend actief van de vereniging besteed aan een werk dat zoveel mogelijk het doel van de vereniging benadert.

TITEL 5 BESCHIKKING

ARTIKEL 37

Voor alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, is de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.

Deze statuten werden gewijzigd en aangevuld:

 • in de algemene vergadering te Gent op 22 juni 1974;
 • in de algemene vergadering te Zedelgem op 15 januari 1992;
 • in de buitengewone algemene vergadering te Beveren op 23 december 2002.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 juni 2007 te Groot-Bijgaarden zijn de statuten gewijzigd en gecoördineerd.