Statuten

Statuten

VLAAMSE WIJNGILDE vzw

STATUTEN

Nieuwe versie december 2017

TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1

Op 12 november 1971 is een vereniging zonder winstoogmerk gesticht onder de benaming “Vlaamse Wijngilde”. De vereniging heeft de rechtsvorm van “vereniging zonder winstoogmerk”.

ARTIKEL 2

Op beslissing van de Algemene Vergadering van 11 december 2012 is de zetel van de vereniging overgebracht van het adres J.B. Callebautstraat 87 te 1790 Affligem, naar het adres Jozef Cardijnlaan 1860 Meise, gerechtelijk arrondissement Brussel.
De raad van bestuur kan de zetel wijzigen binnen Vlaanderen.

ARTIKEL 3

In deze statuten wordt verstaan onder:
Vereniging: de vzw Vlaamse Wijngilde als overkoepelend orgaan van haar commanderijen.
Commanderij: gewestelijke of plaatselijke feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.), die door haar erkend is als commanderij en aanvaard is als lid van de vereniging.
Lid: is een door de vereniging erkende commanderij.
Commanderijlid: elke natuurlijke persoon, die lid is van een Commanderij.
Gildejaar: een werkjaar van de vereniging dat ingaat op 1 september en het volgend kalenderjaar eindigt op 31 augustus.

ARTIKEL 4

De vereniging heeft drie essentiële doelstellingen:
a. het aanbieden van een wijnpraktijkforum met educatieve opdracht;
b. het naar buiten brengen van een uniform en wervend imago voor elke wijnliefhebber;
c. het creëren van een ernstig en tegelijk ontspannen kader voor bovenstaande doelstellingen.
Door middel van lidgelden, toelagen, bijdragen en schenkingen, organiseert ze of werkt ze mee aan onder meer:
1. wijnproeverijen op lokaal, regionaal en nationaal vlak;
2. nationale activiteiten ter bevordering van de contacten tussen de leden;
3. vormingsprojecten;
4. nuttige wijninformatie voor leden en andere wijnliefhebbers via magazines, een website of andere kanalen;
5. introducties bij verenigingen in andere landen;
6. introducties bij het bezoeken van wijnhuizen en wijnbouwers;
7. voorlichting en waarschuwingen voor misbruiken in de wijnsector;
8. een jaarlijks kapittel en banket;
9. geleide bezoeken aan wijnstreken en wijnkelders;
10. de toekenning van eretekens en graden in de wijnkennis.
De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, zoals gebouwen, installaties en accommodaties verwerven, huren of anderszins in gebruik nemen, wijnverzamelingen aanleggen, voordrachten en lezingen organiseren of eraan deelnemen, aan andere organisaties deelnemen, boeken, tijdschriften en andere publicaties uitgeven of laten uitgeven, en in het algemeen de verspreiding en verwerking bevorderen van nuttige informatie over wijnen in de meest ruime zin van het woord.
De vereniging kan haar medewerking verlenen aan of belang stellen in elk project, elke vennootschap of elke vereniging met een gelijkaardig doel als het hare.

ARTIKEL 5

De vereniging is neutraal, zowel politiek als levensbeschouwelijk.
De voertaal van de vereniging is het Nederlands.
De vereniging stelt zich bij het realiseren van haar doel commercieel terughoudend op, zoals uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden door de algemene vergadering.

TITEL 2 ORGANISATIE

Hoofdstuk 1 Lidmaatschap

ARTIKEL 7

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar mag nooit minder dan drie bedragen.
Elk lid telt minstens 20 commanderijleden, wiens lidmaatschap niet aan andere personen kan worden overgedragen.
Als een lid niet aan de minimumvereiste voldoet, dan wordt het van rechtswege als ontslagnemend beschouwd, zodat het niet op de raad van bestuur, noch op de algemene vergadering kan worden vertegenwoordigd.
De algemene vergadering kan eenmalig, op verzoek van het betrokken lid en met een twee derde meerderheid van het aantal stemgerechtigden een afwijking toestaan. Deze afwijking geldt enkel voor het lopende gildejaar.

ARTIKEL 8

Elk lid kiest zijn eigen bestuur dat minstens uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een wijnmeester bestaat. Elke persoon mag maximaal twee functies cumuleren.

ARTIKEL 9

Elk lid bepaalt autonoom zijn werking met inachtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

ARTIKEL 10

Elk lid betaalt jaarlijks een bijdrage aan de vereniging.

ARTIKEL 11

Door het betalen van zijn lidgeld erkent ieder lid de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te kennen en te zullen eerbiedigen.

ARTIKEL 12

Het lidmaatschap eindigt wanneer een lid ontslag neemt of wanneer de vereniging een lid uitsluit.

Hoofdstuk 2 Algemene vergadering

ARTIKEL 13

De algemene vergadering is samengesteld uit de stemgerechtigde vertegenwoordigers van de leden.
Elk lid wijst jaarlijks twee vertegenwoordigers aan, met uitsluiting van de leden van de raad van bestuur en de leden van het nationaal comité. Ook volmacht aan een lid van de raad van bestuur of een lid van het nationaal comité is uitgesloten.
Dat aantal wordt verhoogd:
– tot drie vertegenwoordigers indien het lid meer dan vijftig commanderijleden telt;
– tot vier vertegenwoordigers indien het lid meer dan honderd commanderijleden telt;
– tot vijf vertegenwoordigers indien het lid meer dan honderdvijftig commanderijleden telt.
De algemene vergadering is geldig samengesteld mits minstens de helft van de stemgerechtigde vertegenwoordigers van de leden aanwezig is.

ARTIKEL 14

De algemene vergadering beslist met twee derden meerderheid over:
1. wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement;
2. benoeming en afzetting van de bestuurders van de vereniging;
3. vrijwillige ontbinding van de vereniging;
4. bestemming van het vermogen in geval van ontbinding, volgens artikel 29.

ARTIKEL 15

De algemene vergadering beslist met gewone meerderheid over:
5. goedkeuring van de begrotingen en rekeningen;
6. bepaling van de lidgelden;
7. aanvaarding, ontslag of uitsluiting van de leden;
8. aanstelling van verificateurs die de juistheid van de financiële verrichting controleren en verslag uitbrengen van hun bevindingen;
9. kwijting aan bestuurders en verificateurs;
10. aanvaarding van het verkozen nationaal comité.
Tevens treedt de algemene vergadering op als beroepsinstantie tegen de beslissingen van de geschillencommissie.
De benoeming van de verificateurs zoals bepaald in punt 8, heeft plaats op dezelfde datum als de verkiezing van het nationaal comité door de raad van bestuur. Het mandaat van de verificateurs heeft een duur van drie jaar. Dit mandaat start en eindigt samen met het mandaat van het nationaal comité.

ARTIKEL 16

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden bij het begin van elk gildejaar, maar zeker voor 1 januari.
Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden als het nationaal comité of ten minste een vijfde van de stemgerechtigde vertegenwoordigers van de leden er schriftelijk om verzoekt.

ARTIKEL 17

De leden worden schriftelijk door de voorzitter, de ondervoorzitters of de secretaris, op de hoogte gebracht van de dag, het uur en de plaats waarop de algemene vergadering zal plaats vinden, dit uiterlijk 8 dagen voor de vergadering.

Alleen de punten vermeld in de agenda mogen behandeld worden. Een bijkomend agendapunt kan op de vergadering slechts bij hoogdringendheid worden behandeld.

ARTIKEL 18

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of, bij ontstentenis, door een ondervoorzitter van de vereniging.
Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters duidt de algemene vergadering een voorzitter aan.
Bij afwezigheid van de nationaal secretaris wijst de voorzitter de secretaris van de vergadering aan.

ARTIKEL 19

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een proces-verbaal dat wordt ingeschreven in een register en dat wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Hoofdstuk 3 Raad van bestuur

ARTIKEL 20

De raad van bestuur is samengesteld uit de voorzitters van de leden.

ARTIKEL 21

De raad van bestuur:
1. bepaalt het beleid van de vereniging;
2. benoemt en ontslaat de leden van het nationaal comité.
De bevoegdheden van de raad van bestuur worden omschreven in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

ARTIKEL 22

De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal in een gildejaar op uitnodiging van de voorzitter.
Bijkomend kan een bijzondere raad van bestuur samengeroepen worden op verzoek van een derde van haar leden of door het nationaal comité.
De uitnodiging vermeldt de agenda. Alleen de punten vermeld in de agenda mogen behandeld worden. Een bijkomend agendapunt kan op de vergadering slechts bij hoogdringendheid worden behandeld.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of, bij ontstentenis, door een ondervoorzitter van de vereniging.
Bij afwezigheid van de nationaal secretaris wijst de voorzitter de secretaris van de vergadering aan.
Elke bestuurder kan volmacht geven aan een bestuurslid van zijn eigen of van een andere commanderij, met uitzondering van leden van het nationaal comité of de algemene vergadering.
Elke bestuurder kan maximaal een volmacht aanvaarden.
De vormvereisten van de volmacht worden geregeld door het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 23

De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 24

De bestuurders gaan uit hoofde van hun mandaat geen enkele verbintenis aan en hun mandaat is onbezoldigd.

ARTIKEL 25

De beslissingen van de raad van bestuur worden genoteerd in een proces-verbaal dat wordt ingeschreven in een register en dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris.

Hoofdstuk 4 Nationaal comité

ARTIKEL 26

Het nationaal comité is samengesteld uit commanderijleden verkozen door de raad van bestuur. Het bestaat uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester, een wijnmeester, een verantwoordelijke voor public relations en een communicatieverantwoordelijke.
Het mandaat geldt voor een periode van drie gildejaren.
De voorzitter van het nationaal comité is tevens voorzitter van de vereniging. Bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de ondervoorzitter zijn functies waar.
De leden van het nationaal comité gaan uit hoofde van hun mandaat geen enkele persoonlijke verbintenis aan, en hun mandaat is onbezoldigd. Zij kunnen niet zetelen noch als lid noch als volmacht drager in de raad van bestuur en/of de algemene vergadering.

ARTIKEL 27

Het nationaal comité:
1. neemt het dagelijks bestuur van de vereniging waar;
2. voert de beslissingen van de raad van bestuur uit;
3. kan voor de goede werking commissie in het leven roepen.
Het nationaal comité, hiertoe gemachtigd door de raad van bestuur, vertegenwoordigt de vereniging bij gerechtelijke of buitengerechtelijke handelingen in de ruimste zin. Voor de uitoefening van bedoelde handelingen, onder meer bankzaken, duidt het nationaal comité twee van haar leden aan voor de vertegenwoordiging van de vereniging.

TITEL 3 BEGROTING EN REKENINGEN

ARTIKEL 28

Iedere boekjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende kalenderjaar.
Het nationaal comité legt de rekeningen van het voorbije boekjaar en de begroting van het lopende boekjaar voor aan de raad van bestuur, die ze ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering.

TITEL 4 ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 29

In het geval van vrijwillige ontbinding wijst de algemene vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.
In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend actief van de vereniging besteed aan een werk dat zoveel mogelijk het doel van de vereniging benadert.

TITEL 5 BESCHIKKING

ARTIKEL 30

Voor alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, is de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.
Deze statuten werden gewijzigd en aangevuld:
– in de algemene vergadering te te Gent op 12 juni 1974;
– in de algemene vergadering te Zedelgem op 15 januari 1992;
– in de buitengewone algemene vergadering te Beveren op 23 december 2002;
– in de algemene vergadering van 11 december 2012 te Gent.
Bij beslissing van de algemene vergadering van dinsdag 12 december 2017 zijn de statuten gewijzigd en gecoördineerd.